گارانتی

مشتری گرامی شما میتوانید با ارسال سریال دستگاه خود (که معمولا در زیر دستگاه نوشته می شود  ) پس از حرف G  به سامانه پیامکی هوشمند این شرکت به شماره 02157619 از وضعیت و زمان اتمام گارانتی مطلع شوید .

به طور مثال :سریال دستگاه برابر 411844000118 باشد به صورت G411844000118 نوشته و به سامانه 02157619 عبارت زیر را  ارسال نمایید.blogSideCat

SideBlogs

SideNotices