بخار پز

استفاده از هر دستگاه الکتریکی ملزم به رعایت یک سری نکات ایمنی می باشد:

 1. این دستگاه می تواند توسط افراد کم تجربه و اطلاع مورد استفاده قرار گیرد مشروط به آنکه تحت نظارت باشند و یا راهنمایی لازم در ارتباط با استفاده ایمن از دستگاه همچنین خطرات ناشی از آن به آنان ارائه شود.
 2. این دستگاه نباید مورد استفاده کودکان قرار گیرد.
 3. تمیز کاری و امور مربوط به نگهداری از دستگاه نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود.
 4. همیشه دستگاه را از لبه میز یا محل استفاده دور نگه دارید.
 5. مطمئن شوید که سطح زیرین دستگاه مسطح و قابل اطمینان باشد.
 6. اجازه ندهید سیم دستگاه در فضاهای بازمانده فاصله بین پریز و دستگاه قرار گیرد.
 7. برای تمیز کردن این دستگاه آن را در آب فرو نکنید.
 8. زمانی که بخار پز روشن است آن را جا به جا نکنید.
 9. از هیچ قطعه الکتریکی جایگزین دیگری جزء قطعاتی توسط ایده آل نگار خاورمیانه تعویض و نصب میشوند استفاده نکنید.

 

اجزاء و قطعات :

 1. درب محفظه پشتی
 2. محافظه پشتی
 3. درب محفظه جلو سمت راست
 4. درب محفظه جلو سمت چپ
 5. محفظه جلویی
 6. خروجی آب از بالا
 7. مخزن(سینی)چکه گیر
 8. دکمه بخار
 9. نشانگر میزان آب
 10. لبه خروجی آب
 11. دکمه بخار

 blogSideCat

SideBlogs

SideNotices