سوپ ساز پیشرفته

توصیه های ایمنی:

این دستگاه می تواند توسط افراد کم تجربه و اطلاع مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر آنکه تحت نظارت باشند و یا راهنمایی لازم در ارتباط با استفاده ایمن از دستگاه ،همچنین خطرات ناشی از آن به آنان ارائه شود.

این دستگاه نباید مورد استفاده کودکان قرار گیرد.دستگاه و ملزومات آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

تمیز کاری و امور مربوط به نگهداری از دستگاه نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود.

همیشه دستگاه را از لبه میز یا محل استفاده دور نگه دارید.

مطمئن شوید که سطح زیرین دستگاه مسطح و قابل اطمینان باشد.

اجازه ندهید سیم دستگاه در فضاهای باز مانند فاصله بین پریز و دستگاه قرار گیرد.

از هیچ قطعه الکتریکی جایگزین دیگری جز قطعاتی که توسط ایده آل نگار خاورمیانه تعویض و نصب می شوند استفاده نکنید.

هشدار : برای پیشگیری از خطر شوک الکتریکی هیچگاه بدنه دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید و همیشه مراقبت کنید که اتصالات برقی دستگاه خشک بشود.

قبل از تمیز کردن دستگاه و پس از استفاده دستگاه را از برق بکشید.

برای تمیز کردن دستگاه و پس از استفاده دستگاه را از برق بکشید.


اجزاء اصلی دستگاه:

صفحه کنترل

دستگیره در پوش

درپوش

مخزن

دستگیره مخزن

سوکت برق

سنسور سر آمدن یا پر شدن بیش از حد

غلاف موتور

تیغه های خرد کن

نشانگر پخت سوپ رقیق

نشانگر عملکرد خرد کن

دکمه انتخاب نوع برنامه

نشانگر عملکرد سرخ کردن

دکمه سرخ کنblogSideCat

SideBlogs

SideNotices